DIO SM & UF (II) Healing Cap
DIO SM Conical Abutment Healing Cap